การอบรมครูหมวดวิชาช่างยนต์ ข่าวทั้งหมด

25  ตุลาคม 57
 
อบรมครูหมวดวิชาช่างยนต์ "การติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง" 
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131