การประกวดการแข่งขันงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6 ข่าวทั้งหมด

28  ตุลาคม 57
 
ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ได้ส่งผลงามของครูเข้าประกวด การแข่งขันงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ ึ7


ประมวลภาพงานการแข่งขันและขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลทุกท่าน

นางสาวกันยารัตน์ เทพสำราญ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภคของผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก
นายไชยวัฒน์ อังกาบ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ โดยใช้วิธีการสอนแบบกระบวนการเสนอด้วยข้อมูล ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3
นายเมธา กั้งสกุล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอร์
นายปฐมพงศ์ ขำจิตร์
ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/6 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
นายปิยราษฎร์ บุญวิเศษ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การดำเนินชีวิตส่วนบุคคล ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3/1 สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก โดยวิธีการลงมือปฏิบัติ
นางสาวพรรณราย สุทธกรณ์
การพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 เพื่อยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
นายระพี ดวงประทีป
การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติงาน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น (งานลับมีดกลึงปาดหน้า มุมหลบหน้ามีด) รหัสวิชา 2100-1007
นางรัชนีบูลย์ วรากุล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 โดยชุดฝึกทักษะบัญชีครัวเรือน
นายศิลาวุฒิ พงษ์วานิช
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
นายสรรเพชญ สุขสวัสดิ์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1 เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้าตู้เย็นที่สอนโดยใช้ชุดสาธิตการต่อวงจร
นายสิทธิชัย ดีปัญญา
เรื่องการพัฒนาเจตคติ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (2104-2115) ของนักเรียนชั้น ปวช.2/4 สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง ประจำภาคเรียนที่ 2/2556
นายสุรชัย ไตรบรรณ์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช.1/1 หมวดวิชาช่างยนต์ โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
นายเสกสรรค์ สัทธาอนันต์
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 ที่เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียน โดยใช้การจัดลำดับขั้นตอนการคำนวณเรื่องคุณสมบัติของของไหลในการเรียนวิชากลศาสตร์ของไหล รหัสวิชา 3100-0103
นายอิศรา ประถมปัทมะ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง พลังงานชีวมวล โดยใช้ ชุดสื่อวีดีทัศน์
นางสาวอุบลวรรณ บ่วงศิริ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 แผนกช่างยนต์
นายมนัส หมิดหวัง
ชุดสาธิตการควบคุมลูกบอลบนคาบแบบพีไอดี
 
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131