วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกลงนามข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ข่าวทั้งหมด

18  กุมภาพันธ์ 57
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก(วทพ.)
ได้ลงนามข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
กับ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมมือกันดำเนินโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ด้านวิชาชีพให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม


 
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131