วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกลงนามข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ข่าวทั้งหมด

18  กุมภาพันธ์ 57
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก(วทพ.)
ได้ลงนามข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
กับ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(วทอ.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.)
เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา
ด้านอาชีวะและเทคโนโลยี
เป็นระยะเวลาต่อไปอีก ๓ ปี (๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)


จาก mou 2557
 
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131