ประมวลภาพ การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่6 ข่าวทั้งหมด

7  กันยายน 56
 
เนื่องด้วย ผลงานวิจัย นวัตกรรม และสื่อการสอนของครู จำนวน 13 ผลงาน ได้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ดังนี้

1. นางรัชนีบูลย์ วรากุล
2. นางพรรณราย สุทธกรณ์
3. นางสาวอุบลวรรณ บ่วงศิริ
4. นายปิยราษฏร์ บุญวิเศษ
5. นายสุรชัย ไตรบรรณ์
6. นายพรเทพ ศรีสมบูรณ์
7. นายเสกสรรค์ สัทธาอนันต์
8. นายเตวิช สุรพงษ์วนิชกุล
9. นายสิทธิพงษ์ รัตนาภรณ์
10. นายกล้าณรงค์ มงคลทรัพย์
11. นายกรศิลป์ ชมพูชัย
12. นายกฤษชะนะ ทองมา
13. นายกฤชสร วิเศษรจนา
 
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131