การประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการให้เงินอุดหนุนแก่นักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ข่าวทั้งหมด

23  มีนาคม 53
 
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2553 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทาง และวิธีการให้เงินอุดหนุนแก่นักเรียนและผู้ปกครอง สำหรับอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย 4 รายการ ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2553

 
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131