อบรมบุคลากรครู อาจารย์ เรื่อง การเขียนแผนการสอนฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ข่าวทั้งหมด

23  มีนาคม 53
 
โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี จัดอบรมการเขียนแผนการสอนฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2552 โดยมีวิทยากรจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ เมธาภัทร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ มีบุคลากรจากทุกหมวดวิชาเข้าร่วมการอบรม การอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2553

 
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131