อบรมบุคลากรครู อาจารย์ เรื่องการเขียนแผนการสอนฐานสมรรถนะ ข่าวทั้งหมด

13  มกราคม 53
 
โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี ได้จัดให้มีการอบรมการเขียนแผนการสอนฐานสมรรถนะ ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2553 โดยมีดร.ประดิษฐ์ เหมือนคิด อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ความรู้ โดยมีบุคลากรจากทุกหมวดวิชาเข้ารับการอบรม 
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131