อบรมช่างไฟฟ้า เรื่อง การติดตั้งไฟฟ้าตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง ข่าวทั้งหมด

8  กุมภาพันธ์ 53
 
เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2553 หมวดวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและฝ่ายวิชาการ ได้จัดกิจกรรมเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกสถานศึกษา มาให้ความรู้กับนักเรียนช่างไฟฟ้ากำลัง เรื่อง การติดตั้งไฟฟ้าตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง


 
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131