การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาด้านอาชีวศึกษาซึ่งเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศไม่แต่เฉพาะแต่ในด้านเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญทั่วไป และความปลอดภัยของประเทศ แต่ที่สำคัญที่สุดในด้านของการผลิตคน ผลิตกำลังคนไปทำงานด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ เพราะอาชีวศึกษาเป็นเทคโนโลยีสร้างสรรค์ ขึ้นมาทั้งสิ้นดังนั้นในโลกซึ่งเทคโนโลยีเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว ยิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องเน้นนโยบายการศึกษา
และการศึกษา ด้านอาชีวศึกษาจะต้องให้ทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

          จากความสำคัญดังได้กล่าวมาแล้ว ดร.พรเลิศ แสงกวีเลิศ ได้มีความคิดที่จะพัฒนาด้านอาชีวศึกษา ให้เจริญก้าวหน้า ทันสมัย เพื่อเยาวชนของชาติได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น จึงได้ก่อตั้ง โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี และโรงเรียนเทคนิคพระรามหก เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2526 และได้รับอนุญาต ในปี พ.ศ. 2527 ใบอนุญาตเลขที่ 325/2527 และใบอนุญาตเลขที่ 340/2527

          พ.ศ. 2552 ได้รับอนุญาตให้โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยีและโรงเรียนเทคนิคพระรามหกรวมกิจการโรงเรียนเข้าด้วยกัน เป็นโรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี

          พ.ศ. 2554 โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยีได้รับการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

 

ปรัชญา :


          สร้างคุณธรรม นำวิชาการ เพื่องานอาชีพที่ดี

สัญลักษณ์ :

         


ต้นไม้ประจำวิทยาลัย :

          คือต้นไทรเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ความสดชื่นร่มเย็นตลอดกาล

สีประจำวิทยาลัย :


          สีเขียว-เหลือง

วิสัยทัศน์ (vision) :

         มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียน เป็นผู้นำทางด้านวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม
สู่ระดับมาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission) :

จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงให้แก่ ผู้เรียนด้วย
     เกณฑ์มาตรฐานด้านอาชีวศึกษาและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนางานการเรียนการสอนและงานวิชาการ
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
      ตลอดชีวิต
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยของชุมชน
จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนรวมทั้ง กิจกรรมด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต

เป้าหมาย (Objectives) :

จัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนด้วยเกณฑ์มาตรฐานด้านอาชีวศึกษา และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิชาการ
เพื่อให้วิทยาลัยและผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการบริการและช่วยเหลือชุมชน สังคม
เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยของชุมชน
จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน

อัตลักษณ์ของผู้เรียน :

หมวดวิชาช่างยนต์ สู้งาน
หมวดวิชาช่างไฟฟ้า ปลอดภัย ขยัน อดทน
หมวดวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ละเอียดรอบคอบ
หมวดวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ มีมนุษยสัมพันธ์ เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความใฝ่รู้
หมวดวิชาเทคนิคซอร์ฟแวร์ ริเริ่ม สร้างสรรค์

เอกลักษณ์ของวิทยาลัย :

“คิดได้ ทำได้” 
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131