ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )
หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา พ.ศ. 2546
รับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศีกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าเข้า ปวช.

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาช่างยนต์
สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

ประเภทวิชาพณิชยกรรม
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.หรือ ปวส. ม.6 )
หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา พ.ศ. 2546
รับผู้ที่จบการศึกษาระดับปวช. ช่างอุตสาหกรรมเข้า ปวส.
รับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้า ปวส. ม.6

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาช่างยนต์
สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาพัฒนาเว็บเพจ

 
 
   
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131